Redegjørelse aktsomhetsvurdering

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)


§ 4.Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger

Virksomhetene skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale
selskaper. Med aktsomhetsvurderinger menes å

a. forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
b. kartlegge og vurdere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller
bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller
tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere
c. iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert
på virksomhetens prioriteringer og vurderinger etter bokstav b
d. følge med på gjennomføring og resultater av tiltak etter bokstav c
e. kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative
konsekvenser er håndtert etter bokstav c og d
f. sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse,
virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og
sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold.

Departementet kan gi forskrift om plikten til å utføre aktsomhetsvurderinger.

§ 5.Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger

Virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter § 4.
Redegjørelsen skal minst inneholde

a. en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner
for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
b. opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser
som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger
c. opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse
faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og
resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

§ 6 annet ledd bokstav c og d, tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende for pliktene etter første
ledd.

Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider, og kan inngå i redegjørelsen om
samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3 c. Virksomhetene skal i
årsberetningen opplyse om hvor redegjørelsen er tilgjengelig. Redegjørelsen skal oppdateres og
offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens
risikovurderinger. Den skal underskrives i tråd med reglene i regnskapsloven § 3-5.
Redegjørelse for aktsomhetsvurdering i Unicare
Beskrivelse, organisering, håndtering og ansvar
Unicare leverer spesialisthelsetjenester innen rehabilitering, psykisk helse, BPA og heldøgns bo- og
omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming, samt til mennesker med psykiske lidelser og
rusutfordringer. I all hovedsak leveres tjenestene på vegne av offentlige oppdragsgivere.
Konsernet er organisert i to driftsområder fordelt på henholdsvis; Bo- og omsorgstjenester og
Rehabilitering.
Konsernledelsen er organisert med Konsernsjef/CEO, CFO, Konserndirektør HR & Org.,
Konserndirektør Drift & Utvikling, Områdedirektør Bo & Omsorg, Områdedirektør Rehabilitering HSØ,
Områdedirektør Rehabilitering HSM.
Hver enhet har en daglig leder/enhetsleder og avdelingsledere som ivaretar daglig drift og arbeidstakers
daglige arbeidsforhold. Hver av driftsområdene/enhetene har egne fag- og kvalitetsledere, i tillegg til
vernetjeneste iht. Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg.
Alle Driftsområder/enheter er bundet av tariffavtaler. Enhetene i konsernet er bundet av totalt 8
tariffavtaler og alle enheter har stedlige tillitsvalgte. Hver enhet har rutiner for gjennomføring av AMU
møter og planverk for tiltak. Annethvert år, (hvert år i Bo- og Omsorg) gjennomføres det en
medarbeiderundersøkelse, med etterfølgende oppfølgingsplaner og tiltak i samarbeid med
ansatte/tillitsvalgte og verneombud på enhetene.
Konsernet har kvalitets- og varslingssystem (EK) som gir mulighet for valgfri identifiserbar eller anonym
varsling av kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven §§2A-1 og 2A-2. Disse rapportene går til
Konserndirektør HR & Org. Varsling på e-post, muntlig eller på annen måte ivaretas og behandles på
samme måte som varsling via varslingssystemet.


Aktsomhetsvurdering 2024
Konsernet har i juni 2024 gjennomgått årlig aktsomhetsvurdering i tråd med OECDs retningslinjer;
• Konsernet har gjennomført intern årlig undersøkelse for å kartlegge og vurdere faktiske og mulige
negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
• Konsernet har gjennomført ekstern årlig undersøkelse av leverandører for å kartlegge og vurdere
faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold
Konsernet har i sin vurdering og kartlegging for 2024 ikke funnet avvik/brudd på grunnleggende
menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold verken internt eller eksternt.
Compliance- & Kvalitetsleder har det overordnede oppfølgings- og forvaltningsansvar for de krav som
til enhver tid gjelder.
Konsernledelse gjennomfører jevnlige møter med hovedtillitsvalgte for hvert av tariffområdene for å
forbedre dialog og samarbeid ytterligere.
Aktsomhetsvurderingen gjøres årlig og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige
endringer i virksomhetens risikovurderinger.